تبلیغات
پرستاری - اندازه گیری فشار خون 2
یکشنبه 28 اسفند 1390  ساعت 09 و 58 دقیقه و 09 ثانیه    ویرایش: - -

فشار انسداد نبض

باد کردن کاف تا یک سطح اختیاری با خطر باد کردن بیش از حد و ناراحتی بدون دلیل بیمار یا تخمین کمتر از حد فشارخون سیستولی همراه است. برای جلوگیری از تخمین کمتر از حد فشارخون به علت ایجاد وقفه در سمع، باید فشار انسداد نبض را تعیین نمود. این کار می‌تواند برای تخمین فشار مناسب ابتدایی باد شدن کاف مورد استفاده قرار گیرد. وقفه سمع هنگامی ایجاد می‌شود که به دنبال پیدایش اولین صدا، قطع متناوب صداهای کوروتکوف ابتدایی وجود دارد. این حالت با احتمال بیشتری در بیماران مسن‌ دچار پرفشاری خون وجود دارد و ممکن است به تخمین کمتر از حد فشارخون سیستولی بینجامد. تخمین فشارخون سیستولی با اولین اندازه‌گیری فشار انسداد نبض، به اجتناب از اندازه‌گیری اشتباه فشارخون سیستولی کمک می‌کند.

جدول1. اندازه‌های کاف فشارخون

محیط بازو)سانتی‌متر(

ابعاد محفظه )سانتی‌متر(

اندازه کاف


26-22

22×12

بازوی بزرگسال- کوچک

34-27

30×16

بازوی بزرگسال

44-35

36×16

بازوی بزرگسال- بزرگ

52-45

42×16

ران بزرگسال

به منظور اندازه‌گیری فشار‌ انسداد نبض، با لمس نبض رادیال، کاف را با سرعت تا فشار تقریبا mmHg‌80 پر کندی، سپس سرعت باد کردن را تا تقریبا mmHg‌10 در هر 3-2 ثانیه کاهش دهید، در این حالت به فشاری که در آن نبض قطع می‌شود توجه کنید. پس از آنکه نبض قطع شد، کاف را با سرعت 2 میلی‌متر جیوه در ثانیه خالی کنید و در این حالت دقت کنید که نبض چه زمانی پدیدار می‌شود. این فشار، نشان‌دهنده فشار انسداد است.

http://www.salamatiran.com/Images/News/Smal_Pic/12-2-1388/400.jpg

شکل 3. وضعیت قرارگیری کاف فشارخون.

اندازه‌گیری فشارخون

صفحه بل گوشی را روی شریان براکیال قرار دهید و فشار متناسبی وارد نمایید تا انتقال خوب صدا بدون اعمال فشار بیش از حد بر شریان امکان‌پذیر گردد. به منظور اجتناب از صداهای زاید در هنگام خالی کردن کاف، مطمئن شوید که گوشی با لباس بیمار یا کاف فشارخون در تماس نیست. پس از آنکه فشار انسداد نبض تعیین‌ شد، اندازه‌گیری شنیداری فشارخون را با بادکردن سریع کاف تا سطح mmHg‌30-20 بالاتر از فشار انسداد نبض آغاز نمایید. سپس کاف را با سرعت 2 میلی‌متر جیوه در ثانیه خالی کنید و در این حال به صداهای کوروتکوف گوش دهید.

صداهای کوروتکوف

هنگامی که کاف خالی می‌شود، جریان خون متلاطم (turbulent) شریان براکیال مجموعه‌ای از صداها را ایجاد می‌کند. به طور کلاسیک، این صداها براساس 5 مرحله توصیف شده‌اند. مرحله 1 با یک صدای واضح ضربه‌ای مکرر مشخص می‌گردد که با پدیدار شدن مجدد نبض قابل لمس همزمان است. پیدایش اولین صدای مرحله 1 معادل فشارخون سیستولی است.

طی مرحله 2، سوفل‌های قابل سمعی در صداهای ضربه‌ای شنیده می‌شوند. در مراحل 3 و 4، هنگامی که اندازه‌گیری فشار به فشار دیاستولی نزدیک می‌شود، تغییرات کم صدا شدن در صداهای ضربه‌ای رخ می‌دهند (معمولا در فاصله mmHg‌10 تا فشارخون دیاستولی حقیقی). مرحله 5 درواقع یک صدا نیست؛ این مرحله ناپدید شدن صداها را نشان می‌دهد و معادل فشارخون دیاستولی حقیقی است.

به منظور حصول اطمینان از رسیدن به فشار دیاستولی، به خالی کردن فشار کاف به میزان mmHg‌10 دیگر کمتر از صدای پنجم کوروتکوف ادامه دهید.

حداقل 2 بار فشارخون را با فواصلی به مدت حداقل یک دقیقه اندازه گیری کنید. میانگین اندازه‌گیری‌ها را به عنوان فشارخون بیمار ثبت نمایید.


 

طبقه‌بندی فشارخون

فشارخون طبیعی بزرگسالان به صورت فشار سیستولی کمتر از mmHg‌120 و فشار دیاستولی کمتر از mmHg‌80 تعریف می‌شود. فشارخون‌های بالاتر مقدمه پرفشاری خون و پرفشاری خون در نظر گرفته می‌شوند و پرفشاری خون نیز به نوبه خود به 2 مرحله تقسیم‌بندی می‌شود (جدول 2).

خطای اندازه‌گیری

یک خطای شایع در اندازه‌گیری فشارخون، ‌ایجاد تورش مشاهده کننده است که به دو شکل روی می‌دهد. شکل اول هنگامی رخ می‌دهد که فرد فشارگیرنده ترجیح رقم انتهایی را نشان می‌دهد و نوع دوم زمانی روی می‌دهد که فرد فشارگیرنده رقم‌های انتهایی را گرد می‌کند، یعنی هنگامی که سطوح ثبت شده فشارخون به رقم‌های صفر و 5 گرد می‌شود. درجه‌بندی مانومتر عموما با فواصل
mmHg 2
افزایش می‌یابد، از این رو یک رقم انتهایی 5 اساسا خوانده نمی‌شود و رقم انتهایی صفر تنها در 20? موارد روی می‌دهد. خالی کردن کاف با سرعت مناسب و ثبت دقیق ناپدید شدن و پدیدار شدن صداهای کوروتکوف عموما اندازه‌گیری دقیق را تسهیل می‌کند.

جدول2. طبقه‌بندی فشارخون

طبقه‌بندی

فشار سیستولی(mmHg)

فشار دیاستولی(mmHg)

طبیعی

<120

<80

مقدمه پرفشاری خون

139-120

89-80

مرحله I پرفشاری خون

159-140

99-90

مرحله II پرفشاری خون

?160

?100

*برای طبقه‌بندی فشارخون به عنوان طبیعی، شرایط لازم برای هر دو فشارهای سیستولی و دیاستولی باید احراز شوند؛ برای بقیه دسته‌ها، شرط یکی از فشارهای سیستولی یا دیاستولی باید احراز شود.

خطای اختلاف‌ دید (parallax) ممکن است هنگامی که از فشارسنج‌های جیوه‌ای استفاده می‌شود و سطح چشمان فرد مشاهده کننده با سطح ستون جیوه همتراز نیست روی دهد. چنین عدم همراستایی میان چشم و سطح مقعر ستون جیوه ممکن است سبب شود که این سطح بالاتر یا پایین‌تر از موقعیت واقعی آن خوانده شود.

شرایط ویژه

وضعیت‌های بالینی خاصی ممکن است اندازه‌گیری فشارخون یا تفسیر آن را پیچیده نمایند. در صورت وجود آریتمی‌ها و نامنظمی ضربان قلب، نامنظمی در زمان‌بندی صداهای کوروتکوف (به طور مثال، فیبریلاسیون دهلیزی) می‌تواند صحت اندازه‌گیری را کاهش دهد. صحت را می‌توان با کاهش سرعت خالی کردن کاف و به وسیله محاسبه میانگین چند اندازه‌گیری بهبود بخشید.

بیماری شریانی آترواسکلروتیک می‌تواند باعث ادامه یافتن صداهای قابل سمع کوروتکوف (طولانی شدن مرحله 4 کوروتکوف یا فقدان مرحله 5) علی‌رغم خالی شدن کاف تا صفر میلی‌متر جیوه شود. این حالت سیستول ماندگار نامیده می‌شود و ممکن است در بیماران مسن‌ و حین بارداری روی دهد. در این وضعیت، دیاستول باید با توجه به پیدایش چهارمین صدای کوروتکوف تخمین زده شود.

گاهی بیماری با محیط بازوی فوق‌العاده بزرگ نیازمند یک کاف با اندازه‌ای است که نمی‌تواند به طور کافی بین حفره آنته‌کوبیتال و قسمت فوقانی بازو قرار گیرد. این امر ممکن است به ناراحتی بیمار و اعمال فشار ناکافی بر شریان براکیال منجر شود. در صورتی که یک کاف مناسب نمی‌تواند بالای شریان براکیال به خوبی قرار گیرد، شاید بهتر باشد که یک کاف روی ساعد قرارگیرد و صداهای کوروتکوف روی شریان رادیال سمع شوند. باید اطمینان حاصل کرد که ساعد بر تکیه‌گاهی همسطح با قلب قرار دارد. اگر ساعد پایین‌تر از سطح قلب باشد، ممکن است افزایش کاذب در فشار به علت افزایش نیروهای هیدرواستاتیک روی دهد.

فشارخون طبیعی طی زمان 24 ساعت نوسان پیدا می‌کند. در برخی شرایط، ممکن است عاقلانه باشد که اندازه‌گیری‌ها در زمان‌های متناوب طی روز انجام گیرد، به ویژه هنگام تشخیص یا پایش پرفشاری خون. همچنین در نظر گرفتن زمان‌بندی و نوع داروهای ضد پرفشاری خون مورد استفاده در هنگام تفسیر اندازه‌گیری‌های فشارخون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون حایز اهمیت است.


   


نظرات()  
Why do they call it the Achilles heel?
چهارشنبه 22 شهریور 1396 ساعت 12 و 45 دقیقه و 54 ثانیه
Hello, its pleasant piece of writing about media
print, we all be familiar with media is a enormous source of
information.
http://crystaneuenschwande.hatenablog.com/archive/2015/09/22
سه شنبه 17 مرداد 1396 ساعت 08 و 55 دقیقه و 19 ثانیه
Thanks in support of sharing such a pleasant opinion, post is fastidious, thats why i have read it completely
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

پرستاری