تبلیغات
پرستاری - داروهای رایج حین CPR
یکشنبه 28 اسفند 1390  ساعت 22 و 37 دقیقه و 24 ثانیه    ویرایش: - -

داروهای رایج حین CPR

          Epinephrine

دسته دارویی: سمپاتوممتیک، کاتکول آمین

اشکال دارویی:Amp 1mg/ml

مکانیزم اثر:

مهمترین اثر در ایست قلبی، تحریک گیرنده های بتا2 در عروق مغزی و کرونری است که منجر به افزایش پرفیوژن می شود

با تحریک گیرنده های آلفا1 در عروق محیطی موجب افزایش فشار خون سیستولیک میشود

با تحریک گیرنده های بتا1 درقلب اثرات اینوتروپیک و کرونوتروپیک مثبت دارو روی قلب ظاهر می شود

          موارد مصرف:

          فیبریلاسیون بطنی
تاکیکاردی بطنی بدون نبض
آسیستولی
جدایی الکترومکانیکال قلب
برادیکاردی علامت دار

          مقدار مصرف:

          داخل وریدی:

          دوز اولیه  1mg در فواصل 5-3 دقیقه به میزان 1mg  تکرار شود.

          بهتر است بدنبال هربار تزریق 20cc مایع وریدی تزریق شود

          از طریق داخل تراشه قابل تجویز است.

          در تحقیقات جدید دوز 3تا5 میلی گرم هر5 دقیقه تجویز می شود

          درصورت عدم تاثیر اپی نفرین از وازوپرسین بصورت تک دوز 40 واحد استفاده می شود.

          موارد احتیاط

          اجتناب از تجویز همزمان اپی نفرین با مواد قلیایی

          احتمال ایجاد ایسکمی قلبی

          احتمال افزایش اکتوپی های قلبی

          Atropine sulfate

دسته دارویی: پاراسمپاتولیتیک، واگولیتیک، ضد آریتمی

اشکال دارویی: Amp0.5mg/ml

          موارد مصرف

          در درمان اولیه برادیکاردی علامت دار با افزایش تون پاراسمپاتیک

          آتروپین در برادیکاردی و ایست قلبی بدلیل تحریک شدید واگ بسیارموثر است

          کاهش ترشحات راه هوایی واتساع راه هوایی باعث بهبود تهویه ریوی

          مقدار مصرف

          در بیماران بدون ایست قلبی و دچار برادیکاردی علامت دار 0.5mg و هر5-3 دقیقه تکرار می شود تا ریت قلب به بالای 60 بار در دقیقه برسد

          حداکثر3میلی گرم

          در تزریق داخل تراشه: 2-1 میلی گرم رقیق شده با 10 سی سی آب مقطر

          موارد احتیاط

          در دوزهای زیر 0.5mg احتمال بروز برادیکاردی پارادوکسیکال وایجاد فیبریلاسیون بطنی

          تاکیکاردی

          احتمال بروزVTوVFدربیماران با ایسکمیک قلبی

          تزریق اشتباه در حضورVF می تواندباعث تبدیل فیبریلاسیون خشن به فیبریلاسیون لطیف شده و پاسخ به شوک را ضعیف می کند.

          ایجاد سندرم آنتی کولینرژیک به علت دوز بالای دارو

          Lidocain

          مکانیزم اثر: تضعیف اتوماتیسیته بیش از حد اکتوپیهای بطنی

          باعث تسهیل هدایت در گرهAV

          اثرات ضد فیبریلاسیون

          موارد مصرف

          اولین داروی ضد آریتمی برای درمان VF,VT در صورت عدم دسترسی به آمیودارون

          مقدار مصرف

          دوز حمله ای: 1mg/kg در VFبه میزان 1.5mg/kg

          دوز بعدی 0.5mg/kg بعد از بلوس اول

          دوز بعدی 0.5-0.75mg/kgبعد از10-5 دقیقه درصورت پایداربودن اکتوپیهای بطنی

          حداکثر دوز مجاز: 3mg/kg

          دوز درمانی:2-4mg/min

          دوز نگهدارنده:مقدار آن  0.5دوز درمانی است1-2mg/min

          مصرف داخل تراشه:2الی2/5برابر دوز وریدی

          موارد احتیاط

          استفاده از لیدوکائین بدون محافظ

          درسالمندان بالای 70 سال حداقل دوزنگهدارنده

          احتمال تغییرات نورولوژیک در دوز بالای دارو و تضعیف میوکارد


          Verapamil

مکانیزم اثر: بلوک کننده کانال کلسیم

وازودیلاتاسیون محیطی و گشاد شدن عروق کرونر

کاهش سرعت هدایت و طولانی کردن دوره تحریک ناپذیری گرهAV

          موارد مصرف

          تاکیکاردیهای فوق بطنی

          دارو انتخابی موثر برگره AV

          مقدار مصرف

          2.5-5mgدرطول 2-1 دقیقه بصورت وریدی تجویز می شود

          درصورت عدم تاثیرتکرار دوز10-15mgدر طول30-15 دقیقه تا رسیدن به پاسخ مناسب

          هر15دقیقه یک بلوس5 میلی گرم وریدی

          حداکثر مجاز 30 میلی گرم

          موارد احتیاط

          افت فشارخون بدلیل وازودیلاتاسیون وریدی

          عدم استفاده در تاکیکاردیهای با کمپلکس پهن

          افزایش غلظت سرمی دیژیتال

          Sodium Bicarbonate

          مکانیزم اثر:

          تغییرات اسید و باز ناشی ازایست طولانی مدت قلبی – ریوی در نهایت منجر به اسیدمی متابولیک و هیپرکاپنیک توام منجر می گردد.

          در حضور اسیدوز تاثیردیفیبریلاسیون کم می شود.

          بیکربنات سدیم رایجترین بافر مورد استفاده حین CPR می باشد.

          موارد مصرف

          اسیدوز بافتی

          اسیدوز حاصله از ایست قلبی وCPR و روندهای متابولیک ناشی ازتهویه ناکافی و اکسیژناسیون کم

          انجام یک CPRخوب خود بهترین بافر درمانی است

          درمان با بیکربنات فقط بعد ازمداخلات ضروری نظیردفیبریلاسیون، ماساژ قلبی، اینتوباسیون و تجویز اپی نفرین استفاده می شود

          مقدار مصرف

          دوز اولیه بصورت بلوس وریدی1meq/kg

          در صورت نیاز بعد از 10 دقیقه نصف دوزمحاسبه تجویز می شود

          ABG باید کنترل گردد

          بیکربنات آماده 8/4% و 50سی سی یا50meqاست

          موارد احتیاط

          ایجاد اسیدوز پارادوکسیکال

          هایپرناترمی

          Dopamine

          مکانیزم اثر:

          محرک گیرنده های دوپامینرژیک، بتا1و آلفا آدرنرژیک

          موارد مصرف

          هایپوتانسیون شدید در غیاب هیپوولومی

          فشار سیستولیک زیر 90 میلی متر جیوه همراه با گردش خونی بافتی ضعیف

          افت فشارخون همراه با برادیکاردی علامت دار

          بلافاصله بعد ازCPR جهت حفظ گردش خون مغز

          مقدار مصرف

          5-20میکرو گرم به ازای هر کیلو وزن بدن بصورت انفوزیون وریدی

          قطع ناگهانی دارو منجر به هایپوتانسیون می گردد

          موارد احتیاط

          افزایش ریتم قلب و احتمال منجر به دیس ریتمی های فوق بطنی و بطنی بشود

          افزایش مصرف اکسیژن میوکارد

            در دوزبالا ایجاد تهوع واستفراغ می نماید

            درصورت نشت وریدی موجب نکروزبافت زیر پوست می شود

            دوپامین همرا با بیکربنات یا سایر قلیاها تزریق نشود

          Dobutamine

          مکانیزم اثر:

          از آمین های مصنوعی مقلد سمپاتیک است

          موجب تحریک گیرنده های بتا1 درمیوکارد

          اثر ضعیف رو ی گیرنده های آلفا1دارد

          موارد مصرف

          بیماران با احتقان ریوی و برونده قلبی پایین

          بیماران هیپوتانسیو همراه با احتقان ریوی و بدکاری بطن چپ که قادر به تحمل وازودیلاتورها نمی باشند

          مقدار مصرف

          20-2میکروگرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن و ازطریق پمپ انفوزیون

          موارد احتیاط

          دوبوتامین ممکن است منجر به تاکیکاردی، آریتمی و افزایش فشار خون شود

          ایسکمی قلب در صورت ایجاد تاکیکاردی

          تهوع، سردرد، لرزش و هیپو کالمی

          Amiodaron

مکانیزم اثر:

            آمیودارون دوره تحریک ناپذیری را در تمام بافتهای قلب را افزایش می دهد

            سرعت هدایت در گره  را کاهش می دهد

            باعث مهار آدرنرژیک و کانالهای کلسیم می گردد

            در چربی بسیار محلول است

          موارد مصرف

          اولین داروی انتخابی  جهت جلوگیری و درمان دیس ریتمی های بطنی بخصوص تاکیکاردی های ناپایدار یا فیبریلاسیون بطنی استفاده می شود

          مقدار مصرف

          5mg/kgدر100سرم دکستروز5% در عرض 20 دقیقه

          موارد احتیاط

          احتمال پارستزی انگشتان، لرزش دست،آتاکسی، سردرد و استفراغ

          برادیکاردی

          حساسیت پوستی به نور

          یبوست

   


نظرات()  
CBD
دوشنبه 30 بهمن 1396 ساعت 01 و 21 دقیقه و 01 ثانیه
همسر من و من کاملا وبلاگ خود را دوست دارم و تقریبا همه پست های شما را پیدا می کنم که فقط چیزی است که من دنبال می کنم.
آیا نویسندگان مهمان را برای نوشتن مطالب برای شما پیشنهاد می دهید؟
من فکر نمیکنم که یک پست یا توضیح بیشتری درباره بسیاری از موضوعاتی که در اینجا بنویسید صحبت کنید.

باز هم، ورود به سیستم وبلاگ عالی!
stds testing
شنبه 13 آبان 1396 ساعت 16 و 44 دقیقه و 53 ثانیه
شریک من و من کاملا وبلاگ خود را دوست دارم و بسیاری پیدا می کنند
از پست شما فقط چیزی است که من دنبالش هستم
آیا می توانید نویسندگان مهمان را برای نوشتن محتوا برای خودتان ارائه دهید؟
من به خاطر ایجاد یک پست یا تعمق در برخی از موضوعاتی که شما در رابطه با اینجا بنویسید، مهم نیست.
باز هم، ورود به سیستم وبلاگ عالی!
How long does it take to recover from Achilles injury?
شنبه 18 شهریور 1396 ساعت 22 و 31 دقیقه و 24 ثانیه
Aw, this was a really good post. Taking a few minutes
and actual effort to generate a top notch article… but what can I
say… I hesitate a lot and never seem to get anything done.
chaturbate token hack real or fake
دوشنبه 13 شهریور 1396 ساعت 04 و 57 دقیقه و 01 ثانیه
An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who has
been conducting a little homework on this. And he actually bought me breakfast due to the fact that I discovered it for him...
lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this
issue here on your web page.
Cary
سه شنبه 10 مرداد 1396 ساعت 21 و 34 دقیقه و 16 ثانیه
This is really interesting, You are a very skilled blogger.

I've joined your rss feed and look forward to seeking more
of your magnificent post. Also, I've shared your
website in my social networks!
Refugia
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 15 و 04 دقیقه و 28 ثانیه
I read this piece of writing completely concerning the difference of most up-to-date and earlier technologies,
it's awesome article.
Roxanna
جمعه 22 اردیبهشت 1396 ساعت 02 و 19 دقیقه و 27 ثانیه
This site certainly has all of the information and facts I needed
concerning this subject and didn't know who to ask.
mina
شنبه 11 آذر 1391 ساعت 16 و 14 دقیقه و 44 ثانیه
it was excellent
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

پرستاری